Rollebeskrivelser SSK Fotball


Styret SSK fotball

Styreleder:

 • Fastsette agenda, innkalle til og lede styremøtene
 • Har det overordnede ansvar for strategi og planer i klubben
 • Hovedansvar for kontakt med fotballkrets, NFF
 • Representerer gruppa i SSK sitt styre (hovedlaget)
 • Ansvarlig prosjekt kvalitetsklubb
 • Ansvar for mediekontakt
 • Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner
 • Ansvar for mottak og distribusjon av e-post.
 • Ansvar for samarbeid med andre klubber
 • Stedfortreder politiattester
 • Ansvar for kontrakter

Nestleder:

 • Stedfortreder for leder
 • Ansvar for politiattester
 • Ansvar for Fair Play
 • Ansvar for bestilling og fordeling av treningstider for vintersesongen
 • Ansvar for ajourhold av klubbhåndbok og hjemmeside
 • Ansvar for ajourhold oversikt trenere og lagledere
 • Ansvar for oppfølging av medlemsregister i samarbeid med medlemsansvarlig i hovedlaget
 • Oppfølging av ansvarlig banedisponering
 • Ansvar for Kick off barnefotballen
 • Ansvar for påmelding til Stangemesterskapet
 • Ansvar for å arrangere lagledermøter
 • Ansvar for rapportering fra lag
 • FIKS-ansvarlig

Sekretær:

 • Referat fra styremøter

Økonomiansvarlig:

 • Lede og koordinere økonomiarbeidet, herunder samarbeide med økonomiansvarlige i SSK hovedlaget.
 • Koordinere budsjettarbeidet. Rapportere om økonomisk status på styremøtene.
 • Følge opp mot regnskapsfører.
 • Ansvar for utbetalinger og utfakturering. Samarbeid med ansvarlig for medlemsregistrering (Line Skogly).
 • Utarbeide og ajourholde rutiner for intern håndtering av fakturaer, utbetalingsgrunnlag, kasseoppgjør og øvrige pengestrømmer.
 • Ansvar for at kioskutvalget mottar nødvendig informasjon.
 • Samarbeide med materialansvarlig om budsjett og utgifter til utstyr

Sportslig leder:

 • Hovedansvar for utvikling og implementering av sportsplanen og andre retningslinjer for sportslig aktivitet.
 • Ansvar for ansettelse av trenere og andre sentrale verv (sportslig del)
 • Leder for sportslig utvalg
 • Overgangsansvarlig
 • Informere om utdanningstilbud for trenere, lagledere, dommere
 • Arrangere kurs i samarbeid med trenerkoordinatorer eller andre.
 • Hovedansvarlig for å planlegge og gjennomføre fotballskole sammen med øvrige i medlemmer i sportslig utvalg
 • Oppfølging av trenerkoordinator
 • Søke om dispensasjon for spillere ved behov
 • Ansvar for støtteapparat for senior
 • Ansvar for gjennomføring av 3v3-serie for 6-åringer
 • Oppstartsansvarlig
 • Oppfølging av dommerkoordinator

Styremedlem:

 • Sammen med økonomiansvarlige planlegge og gjennomføre tiltak for å skaffe inntekter.
 • Dugnadsansvarlig - organisere og informere om dugnader.
 • Samarbeide med markedsutvalget
 • Oppfølging av kioskutvalg i samarbeid med økonomiansvarlig.
 • Arrangere felles avslutning og andre sosiale tiltak for spillere og/eller trenere.

Underutvalg
Underutvalgene håndterer konkrete oppgaver knyttet til de aktiviteter og tiltak styret legger opp til. Utvalgene rapporterer til styret eller ledes av et styremedlem.Sportslig utvalg:

Sportslig utvalg består av medlemmer med flere ulike oppgaver. Det er ikke nødvendig at alle medlemmene deltar i alle møter/aktiviteter, men alle innkalles til felles møte der plan for alle utvalgets tiltak og aktiviteter gås gjennom og ansvarsfestes.Utvalget består av:

 • Sportslig leder
 • Trenerkoordinator
 • Dommerkoordinator
 • Ansvarlig for banedisponering
 • FIKS-ansvarlig
 • Fair play-ansvarlig
Sportslig utvalgs oppgaver:
 • Gjennomgå og oppdatere sportsplan for klubben
 • Sørge for at sportsplanen implementeres i den daglige aktiviteten.
 • Legge til rette for samarbeid mellom lag og trenere
 • Ansvar for gjennomføring av fotballskole
 • Organisering av vintertrening
 • Organisere fellestreninger

Kioskutvalg:

Utvalget skal videreføre og utvikle klubbens kioskdrift. Klubben har kiosk i klubbhuset og egen kioskbod plassert ved 7ér banen. Klubben har kioskdrift i forbindelse med seriekamper og turneringer.
Kioskutvalgets ansvar vil være:

Planlegging og gjennomføring av driften gjennom sesongen.

 • Bruk av de to kioskene
 • Vareutvalget under ordinære kamper
 • Vareutvalget under turneringer
 • Innkjøp av varer gjennom ARENA-konseptet og evt andre (ifbm turneringer)
 • Utarbeidelse av salgsmateriell
 • Oppdatering og distribusjon av informasjonsmateriell for kioskvakter
  • Instruks for kioskvakter
  • Kassaoppgjør (utarbeides av økonomiansvarlig)
 • Oppsett og distribuering av kioskvakter til lagledere
 • Ansvar for mottak av varer
 • Klargjøre kiosken før turneringer
 • Sørge for at i kiosken er ryddig

Dommerutvalg:

 • Har sammen med styret hovedansvaret for å rekruttere og beholde dommere.
 • Legge til rette for og tilby dommerkurs til de som ønsker det.
 • Følge opp dommerne.
 • Veilede klubbdommerne
 • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
 • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
 • Ansvar for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.


Andre roller i SSK:

Trenerkoordinator

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Planlegging og gjennomføring av trenerforum – ansvarlig for å utarbeide en struktur på hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål
 • Veilede ved hospitering
 • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere
 • Innstille, bistå og følge opp spillere til sone/krets/landslag.

Dommerkoordinator

 • Dommerkoordinatorens viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med:
  • Klubbens dommere
  • Klubbens styre
  • Lagledere og trenere
  • Fotballkretsen

Oppstartsansvarlig

 • Avtale tidspunkt for oppstart av nye årganger hver vår.
 • Lage og distribuere invitasjon til barnehager/skole.
 • Være tilstede på oppstartsdagen for å ta imot spiller og foreldre.
 • Sørge for trener i oppstartsfasen.
 • Informere foreldrene om klubben, dens verdier, hva de kan forvente av klubben og hva klubben forventer av dem.
 • Kartlegge og rekruttere trenere og støtteapparat til de nye årskullene.
 • Ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekrutteringsplan.

FIKS-ansvarlig

 • Påse at klubbens ledelse til en hver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Oppdatere tilganger for klubbrukere i FIKS.
 • Oppdatere lag og roller for klubben
 • Registrere spillere
 • Oppdatere klubbens opplysninger i FIKS
 • Påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med fotballkretsen.
 • Ansvar for påmelding av lag.

Ansvarlig banedisponering

 • Ha oversikt over klubbens treningstider og kamper til en hver tid.
 • Sørge for at disponeringen av banen legges lett tilgjengelig på nettsiden
 • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/lagledere og banedisponeringsansvarlig.
 • Legge til rette for at flere årstrinn kan trene sammen.
 • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering

Politiattestansvarlig

 • Informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, om kravet om politiattest.
 • Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest.
 • Være tilgjengelig for fremvisning av attest.
 • Påse at alle med aktuelle tillitsverv fremviser attest.
 • Holde oversikt over hvem som har vist attest og når den skal vises på nytt.
 • Ta kontakt med nye personer i aktuelle tillitsverv før hver sesong.

Fair Play-ansvarlig

 • Koordinere Fair Play tiltak i klubben
 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.

Materialforvalter

 • Holde oversikt over utstyr og innkjøp
 • Innkjøp ved behov, i samarbeid med kasserer og sportslig leder
 • Utlevering av utstyr
 • Sørge for innsamling av utstyr ved sesongslutt
Levert av IdrettenOnline